Regulamin Parkingu

Parking Główny 

REGULAMIN PARKINGU przy ul. 3 Maja 30

Rybnik, 01.06.2023

 1. ORGANIZACJA PARKINGU 
  1. Parking prowadzony przez OMNITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach („Omnitech”) jest parkingiem niestrzeżonym. 
  2. Omnitech nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. 
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGÓW 
  1. Wjazd na teren parkingu następuje po pobraniu biletu jednorazowego. 
  2. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w recepcji Biurowca K1.
  3. Miejsca parkingowe są̨ udostępniane na zasadzie umowy najmu. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca w systemie godzinowym.
 3. OBOWIĄZKI PARKUJĄCEGO
  Parkujący zobowiązany jest do:
  1. Okazywania na żądanie biletu obsłudze parkingu w chwili wjazdu, wejścia na parking, wyjazdu. 
  2. Respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu. 
  3. Zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń́. 
  4. Nie zaśmiecania terenu parkingu. 
  5. Nie pozostawiania w samochodzie przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym. 
  6. Niedokonywania napraw lub mycia samochodu na miejscach postojowych. 
 4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
  1. Należność́ za parkowanie na podstawie biletu jednorazowego przyjmowana jest gotówką bądź́ kartą w recepcji Biurowca K1. 
  2. Kierowca samochodu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia prowadzącego parking o zgubieniu biletu jednorazowego. Wydanie samochodu w takim przypadku może także zostać́ uzależnione od udokumentowania przez osobę̨ zainteresowaną prawa do jego odbioru oraz złożenia przez nią̨ pisemnego potwierdzenia odbioru samochodu. 
  3. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem (50,00 zł).
  4. Osoba posiadająca bilet jednorazowy jest uznawana przez Omnitech jako upoważnioną do wjazdu na teren parkingu, kierowania pojazdem na terenie parkingu oraz wyjazdu z parkingu. 
  5. Po opłaceniu biletu jednorazowego jest 10 minut na opuszczenie parkingu. 
  6. Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są̨ w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. 
  7. Jeżeli pojazd klienta zablokuje ruch na terenie parkingu, Omnitech ma prawo usunąć́ pojazd na koszt właściciela pojazdu. 
  8. W przypadku pozostawienia samochodu poza wyznaczonymi miejscami, Omnitech ma prawo usunąć́ pojazd na koszt właściciela samochodu. 
  9. Wyjazd z parkingu następuje tylko po uiszczeniu należnych płatności. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania płatności i/lub podejmowania innych działań́ mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać́ naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN. 
  10. W przypadku nieprzestrzegania punktu 3 (Obowiązki parkującego) podpunkt b), c), e) lub g) a także w przypadkach wskazanych w punkcie 4 (Postanowienia szczegółowe) podpunkt i) oraz j) może zostać́ naliczona opłata porządkowa w wysokości 500 PLN oraz na zasadzie art. 670 §1 Kodeksu cywilnego może nastąpić́ zablokowanie pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty.
 5. CENNIK
  1. 30 minut wolne od opłat,
  2. od 31 minuty, każda rozpoczęta godzina to koszt 3,50 zł (z VAT). 
  3. opłata za zgubienie biletu parkingowego 50,00 zł (z VAT).
 6. ZWOLNIENIE Z OPŁAT
  1. Klienci banków ING oraz PKO do 2 h
 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Omnitech. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach:
   1. świadczenia Usług (a następnie także usług parkingowych), 
   2. rozliczenie i zafakturowania Usług, a następnie także usług parkingowych (o ile dotyczy); 
   3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy);
 8. RODO
  1. Ponadto Państwa dane osobowe mogą̨ być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 
  2. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą̨ przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Odbiorcami Państwa danych mogą̨ być stosowni pracownicy Omnitech, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją Usług (a następnie także usług parkingowych), w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą̨ być wybrani pracownicy Omnitech. 
  3. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w celu realizacji poważnych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: Joanna Szwelengreber, adres e-mail: ido@k1-rybnik.pl lub adres korespondencyjny siedziby Omnitech Sp. z .o.o.: 3 Maja 30, 44-200 Rybnik. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi RODO. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
  1. Omnitech nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność́ Omnitech względem korzystających z postoju będących konsumentami oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
  2. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub należytym wykonaniem umowy przez Omnitech powinny być zgłaszane pisemnie Omnitech w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. 
  3. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wskazana w pkt. 4 podpunkt k) oraz l) wynosi 150 PLN.
 10. Zarządca parkingu: Omnitech Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, ul. Gajowa 62, telefon 732-346-000, Sad Rejonowy dla pod numerem KRS 0000203473, NIP: 6771616972 , REGON: 351147168
 1.  

Parking Boczny 

REGULAMIN PARKINGU przy ul. Za Komendą

Rybnik, 01.06.2023

 1. ORGANIZACJA PARKINGU 
  1. Parking prowadzony przez OMNITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach („Omnitech”) jest parkingiem niestrzeżonym. 
  2. Omnitech nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGÓW 
  1. Wjazd na teren parkingu następuje po pobraniu biletu jednorazowego. 
  2. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w recepcji Biurowca K1. 
  3. Miejsca parkingowe są̨ udostępniane na zasadzie umowy najmu. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca w systemie godzinowym.
 3. OBOWIĄZKI PARKUJĄCEGO
  Parkujący zobowiązany jest do:
  1. Okazywania na żądanie biletu obsłudze parkingu w chwili wjazdu, wejścia na parking, wyjazdu. 
  2. Respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu. 
  3. Zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń́. 
  4. Nie zaśmiecania terenu parkingu. 
  5. Nie pozostawiania w samochodzie przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym. 
  6. Niedokonywania napraw lub mycia samochodu na miejscach postojowych. 
 4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
  1. Należność́ za parkowanie na podstawie biletu jednorazowego przyjmowana jest gotówką bądź́ kartą w recepcji Biurowca K1. 
  2. Kierowca samochodu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia prowadzącego parking o zgubieniu biletu jednorazowego. Wydanie samochodu w takim przypadku może także zostać́ uzależnione od udokumentowania przez osobę̨ zainteresowaną prawa do jego odbioru oraz złożenia przez nią̨ pisemnego potwierdzenia odbioru samochodu. 
  3. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem (50,00 zł).
  4. Osoba posiadająca bilet jednorazowy jest uznawana przez Omnitech jako upoważnioną do wjazdu na teren parkingu, kierowania pojazdem na terenie parkingu oraz wyjazdu z parkingu. 
  5. Po opłaceniu biletu jednorazowego jest 10 minut na opuszczenie parkingu. 
  6. Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są̨ w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. 
  7. Jeżeli pojazd klienta zablokuje ruch na terenie parkingu, Omnitech ma prawo usunąć́ pojazd na koszt właściciela pojazdu. 
  8. W przypadku pozostawienia samochodu poza wyznaczonymi miejscami, Omnitech ma prawo usunąć́ pojazd na koszt właściciela samochodu. 
  9. Wyjazd z parkingu następuje tylko po uiszczeniu należnych płatności. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania płatności i/lub podejmowania innych działań́ mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać́ naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN.
  10. W przypadku nieprzestrzegania punktu 3 (Obowiązki parkującego) podpunkt b), c), e) lub g) a także w przypadkach wskazanych w punkcie 4 (Postanowienia szczegółowe) podpunkt i) oraz j) może zostać́ naliczona opłata porządkowa w wysokości 500 PLN oraz na zasadzie art. 670 §1 Kodeksu cywilnego może nastąpić́ zablokowanie pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty.
 5. CENNIK
  1. 30 minut wolne od opłat,
  2. od 31 minuty, każda rozpoczęta godzina to koszt 3,50 zł (z VAT). 
  3. opłata za zgubienie biletu parkingowego 50,00 zł (z VAT).
 6. ZWOLNIENIE Z OPŁAT
  1. Klienci banków ING oraz PKO do 2 h
  2. Klienci Gym City do 3h
 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Omnitech. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach:
   1. świadczenia Usług (a następnie także usług parkingowych),
   2. rozliczenie i zafakturowania Usług, a następnie także usług parkingowych (o ile dotyczy);
   3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy);
 8. RODO
  1. Ponadto Państwa dane osobowe mogą̨ być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 
  2. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą̨ przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Odbiorcami Państwa danych mogą̨ być stosowni pracownicy Omnitech, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją Usług (a następnie także usług parkingowych), w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą̨ być wybrani pracownicy Omnitech. 
  3. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w celu realizacji poważnych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: Joanna Szwelengreber, adres e-mail: ido@k1-rybnik.pl lub adres korespondencyjny siedziby Omnitech Sp. z .o.o.: 3 Maja 30, 44-200 Rybnik. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi RODO. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
  1. Omnitech nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność́ Omnitech względem korzystających z postoju będących konsumentami oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
  2. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub należytym wykonaniem umowy przez Omnitech powinny być zgłaszane pisemnie Omnitech w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. 
  3. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wskazana w pkt. 4 podpunkt k) oraz l) wynosi 150 PLN.
 10. Zarządca parkingu: Omnitech Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, ul. Gajowa 62, telefon 732-346-000, Sad Rejonowy dla pod numerem KRS 0000203473, NIP: 6771616972 , REGON: 351147168
 1.