III piętro

LEGAL CONSULTING Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Jopka

WERSJA POLSKA ENGLISH VERSION
Kancelaria LEGAL CONSULTING r.pr. Maciej Jopek została założona w lutym 2013r. Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim dla Klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców (np. spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców jednoosobowych.

Zakres usług Kancelarii można podzielić na dwa zasadnicze obszary:

I. Zakres usług dla przedsiębiorców

Usługi te obejmują pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, a to m.in. zakładanie i przekształcanie podmiotów gospodarczych, M&A, transakcje SPA, obsługa bieżącej działalności, weryfikowanie i tworzenie umów (w tym kontraktów międzynarodowych), uczestniczenie w negocjacjach, uczestniczenie w odbiorach wykonanych robót, ADRy (np. postępowania arbitrażowe,  uczestnictwo w mediacjach), postępowania sądowe, postępowania międzynarodowe, postępowania przed organami administracji (np. US, ZUS), postępowania przed sądami administracyjnymi, prawo cywilne, prawo umów, kwestie odszkodowań i kar umownych, prawo ochrony konkurencji, prawo autorskie, zamówienia publiczne, np. formalno-prawna weryfikacja SWZ, przygotowanie ofert od strony formalno-prawnej, bieżące konsultacje, środki zaskarżenia, reprezentacja przed KIO.

II. Zakres usług dla Klientów indywidualnych

Prawo rodzinne, alimenty, władza rodzicielska, kontakty, rozwody, prawo cywilne, odszkodowania, spadki, opracowywanie umów, prawo pracy, postępowania sądowe, mediacje (+pozostałe ADRy), postępowania przed organami administracji (np. US, ZUS), negocjacje.

 

Law firm LEGAL CONSULTING r.pr. Maciej Jopek was founded in February 2013. The Law Firm provides legal assistance in Polish and English for individual clients and for entrepreneurs (e.g. commercial companies, civil partnerships, sole proprietorships).

The scope of the Law Firm’s services can be divided into two main areas:

I. Scope of services for entrepreneurs

These services include legal assistance in the field of economic and commercial law, including establishing and transforming business entities, M&A, SPA transactions, servicing current activities, verifying and creating contracts (including international contracts), participating in negotiations, participating in the acceptance of performed works, ADRs (e.g. arbitration proceedings, participation in mediations), court proceedings, international proceedings, proceedings before administrative bodies
(e.g. Tax Office, Social Insurance Institution), proceedings before administrative courts, civil law, contract law, compensation and contractual penalties, competition law, copyright, public procurement, e.g. formal and legal verification of SWZ, preparation of offers from the formal and legal side, ongoing consultations, legal remedies, representation before the National Appeals Chamber.

II. The scope of services for individual clients

Family law, alimony, parental authority, contacts, divorces, civil law, compensation, inheritance, contract development, labor law, court proceedings, mediation (+ other ADRs), proceedings before administrative bodies (e.g. US, ZUS), negotiations.

 

 

www.legalconsulting.pl

kancelaria@radcajopek.pl

tel.: 601 083 955

www.legalconsulting.pl

kancelaria@radcajopek.pl

mobile: + 48 601 083 955